Phone (781) 545-5100
icsrequest@comcast.net

Turning Machines

Center Lathes (Non-NC): Dainichi
OKUMA
Ikegai
Riken
Mori Seiki
Takisawa
Ogaki
Tecno Wasino
(NC): Citizen
Ikegai
Mori Seiki
Riken
Takisawa
Dainichi
Karatsu
Nakamura-Tome
Shin Nippon
Tecno Wasino
Fuji Machine
Kitagawa
OKUMA
Takahashi
Hitachi Seiki
Mitsubishi Heavy
Okuma & Howa
Takamatsu
Roll Lathes (NC): Dainichi Ikegai Karatsu
Turret Lathes (NC): Miyano
Tecno Wasino
Murata
Tsugami
Takahashi
Yamazaki Mazak
Takamatsu
Single Spindle Automatic Lathes (Bar Type / Non-NC): Nomura Automatic Shimamoto
(Bar Type / NC): Citizen
Shimamoto
Miyano
Star
Murata
Takamatsu
Nomura Automatic
Tsugami
(Chucking Type / NC): Eguro
Tsugami
Fuji Machine Miyano Murata
Multi-Spindle Automatic Lathes (Non-NC): Mitsumishi Heavy Miyano Tsugami
(NC): Citizen
Tsugami
Mitsubishi Heavy Miyano Murata
Vertical Lathes (Non-NC): O-M
(NC): Hitachi Seiki
Kiriu
Mori Seiki
Toshiba
Homma
Kitagawa
Okuma & Howa
Yamazaki Mazak
Ikegai
Mitsubishi Heavy
O-M
Kanzaki
Miyano
Takisawa
Bench Lathes (Non-NC): Eguro Takamatsu
Turning Centers Dainichi
Ikegai
Mori Seiki
Takahashi
Tsugami
Eguro
Komatsu
OKUMA
Takisawa
Yamazaki Mazak
Hitachi Seiki
Mitsubishi Heavy
Okuma & Howa
Tecno Wasino
Homma
Miyano
O-M
Toshiba
Other Lathes (Non-NC): O-M
(NC): Hitachi Seiki
SEIBU
Ikegai Komatsu O-M